KUNIYOSHI Kao

Kaosho Rochisin
Signed: Ichiyusai Kuniyoshi ga
Series: 108 Heroes of the Suikoden
Publisher: Kichibei
c 1827 – 30

Category:
Japanese Print Description

KUNIYOSHI (1798-1861)

Suikoden